آدرس

سمنان- کیلومتر 5 جاده دامغان –مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانشکده توانبخشی 

واحد EDO


تلفن تماس

023-33654180