مدیر دفتر توسعه آموزش:

دکتر بنفشه منصوری

استادیار گروه آموزشی گفتاردرمانی

Email: slp.banafshe@gmail.com

33654180 023

کارشناس دفتر:

مرضیه مداح

02333654180