مدیر دفتر توسعه آموزش

دکتر بنفشه منصوری

استادیار گروه آموزشی گفتاردرمانی

Email: slp.banafshe@gmail.com

33654180 023


کارشناس دفتر

مرضیه مداح

02333654180