اعضای شورای پژوهشی دانشکده توانبخشی:

1- دکتر عاطفه امینیان فر

2- دکتر رزیتا هدایتی    

3- دکتر سیروس تقی زاده دلخوش

4- دکتر معصومه سلمانی

5- فاطمه کسبی