اعضای شورای پژوهشی دانشکده توانبخشی:

1- دکتر عاطفه امینیان فر : دبیر شورا

2- دکتر رزیتا هدایتی    

3- علی سعدالهی

4- دکتر سیروس تقی زاده دلخوش

5- دکتر عبدالحمید حاجی حسنی

6- دکتر معصومه سلمانی

7- فاطمه کسبی

8- زهرا احمدی زاده