عنوان کمیته ها

اعضا

کمیته ارزشیابی

دکتر حسین علی بخشی

دکتر رسول باقری

دکتر سید ابوالفضل تهی دست

کمیته برنامه ریزی آموزشی

دکتر سیروس تقی زاده

خانم مونا سیمین قلم

دکتر معصومه سلمانی

کمیته پژوهش در آموزش

خانم الهام فاطمی

دکتر فاطمه احسانی

دکتر مژگان اسدی

کمیته مجازی سازی

دکتر ابوالفضل تهیدست

دکتر عاطفه امینیان فر

خانم فاطمه مهدی زاده

کمیته توانمندسازی اساتید

دکتر جلال بختیاری

دکتر ضیاءالدین صفوی

خانم مینالسادات میرشجاع

دکتر علی اکبر پهلوانیان