شماره تماس 

023-33654182-33654208


کدپستی دانشکده 

3513135111


صندوق پستی 

35145- 331


آدرس 

سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان - دانشکده توانبخشی