آدرس :

        سمنان – بلوار 17شهریور – روبروی بانک سپه مرکزی – کلینیک اطفال – کتابخانه دانشکده توانبخشی

                                                     شماره تلفن تماس:   33333245 - 023

                                                         کد پستی کتابخانه:  3518793151

                                                   تماس با کتابدار :09192052396             

                                                           

                                                        پست الکترونیک کتابخانه توانبخشی :

        Rehablibrary@semums.ac.i                                                              

                             آدرس تصویری:

فرم ارسال درخواست آنلاین

                                              

 

                                   https://centlib.semums.ac.ir/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%B3

                                               

                  

                                                                                

                                

 

                                                        

                                                  

 

 

 

                                              

 

فایل ها