دفتر توسعه آموزشEducational Development Office  EDO :

دفتر توسعه آموزش دانشکده توانبخشی زیر نظر دفتر توسعه آموزش دانشگاه جهت ارتقا سطح آموزشی-پژوهشی-بالینی اعضای محترم هیات علمی این دانشکده در حیطه های مختلفی فعالیت می کند. توانمند سازی اساتید، پایش و ارزیابی عملکرد اساتید در زمینه های مختلف، ارتقا کیفیت برنامه ریزی آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده و .... از اهداف این EDO می باشد.

وظايف و فعاليت هاي اصلي دفتر توسعه آموزش دانشكده ها

اجراي برنامه هاي آموزشي بر اساس سياست هاي ابلاغ شده توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

  ارائه مشاوره به معاون آموزشي دانشكده براي عملياتي كردن برنامه ها و سياست هاي آموزشي دانشكده.

عضويت و شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي دانشكده .

همكاري با EDO ساير دانشكده هاي دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربيات ، اطلاعات و بهره مندي از پتانسيل هاي آنان

پايش و نظارت بر عملكرد و فعاليت هاي واحد توسعه آموزش بيمارستان ها .

ارائه گزارش عملكرد اساتید به EDC دانشگاه و معاون آموزشي دانشكده .

پايش،ارزشيابي ،معرفي و انتشار برنامه هاي نوآورانه در سطح دانشكده.

 توانمند سازي و حمايت از اعضاي هيات علمي  براي اجراي برنامه هاي نوآورانه با حمايت EDC.

  نيازسنجي آموزشي اعضاء هيات علمي دانشكده مربوطه و ارائه گزارش به EDC.

 توانمندسازي اعضاي هيات علمي در حيطه هاي مختلف آموزش علوم پزشكي بر اساس نتايج نيازسنجي، سياست ها و اولويت هاي آموزشي دانشكده با مشاركت EDC.

نظارت ، ارزشيابي و تحليل آزمون هاي دانشكده مربوطه.

اجراي طرح هاي پژوهش در آموزش بر اساس اولويت هاي دانشكده و  EDCبا حمايت EDC.

ايجاد كميته مشورتي دانشجويي در سطح دانشكده.