دفتر توسعه آموزش:Educational Development Office  EDO


دفتر توسعه آموزش دانشکده توانبخشی زیر نظر دفتر توسعه آموزش دانشگاه جهت ارتقا سطح آموزشی-پژوهشی-بالینی اعضای محترم هیات علمی این دانشکده در حیطه های مختلفی فعالیت می کند. توانمند سازی اساتید، پایش و ارزیابی عملکرد اساتید در زمینه های مختلف، ارتقا کیفیت برنامه ریزی آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده و .... از اهداف این EDO می باشد.