معاون آموزشی دانشکده توانبخشی:

دکتر سید ضیاءالدین صفوی فرخی

رتبه علمی :

استادیار

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

پست الکترونیک :

ziasafavi@yahoo.com