شابکا

شماره شابکا (شناسگر استاندارد بین المللی کتابخانه ها ثبت شده در مرکز اسناد و کتابخانه ملی کشور) کتابخانه دانشکده توانبخشی  201720009- IRمی باشد.