وظایف و فعالیت های اصلی دفتر توسعه آموزش دانشکده ها


اجرای برنامه های آموزشی براساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

  ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های آموزشی دانشکده

عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده 

همکاری با EDO سایر دانشکده های دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربیات، اطلاعات و بهره مندی از پتانسیل های آنان

پایش و نظارت بر عملکرد و فعالیت های واحد توسعه آموزش بیمارستان ها 

ارائه گزارش عملکرد اساتید به EDC دانشگاه و معاون آموزشی دانشکده 

پایش، ارزشیابی، معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در سطح دانشکده

 توانمند سازی و حمایت از اعضای هیات علمی برای اجرای برنامه های نوآورانه با حمایت EDC

  نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی دانشکده مربوطه و ارائه گزارش به EDC

 توانمندسازی اعضای هیات علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشکده با مشارکت EDC

نظارت، ارزشیابی و تحلیل آزمون های دانشکده مربوطه

اجرای طرح های پژوهش در آموزش بر اساس اولویت های دانشکده وEDC با حمایت EDC

ایجاد کمیته مشورتی دانشجویی در سطح دانشکده