به منظور بهبود خدمات  کتابخانه دانشکده توانبخشی،خواهشمنداست فرم نظرسنجی تکمیل شده را از طریق پست الکترونیک یا به صورت دستی به کتابخانه تحویل نمایید.

پست الکترونیک کتابخانه :  Rehablibrary@semums.ac.ir

فرم نظرسنجی

فایل ها