فاطمه کسبی

اختلالات صدا و تشدید


دکتر جلال بختیاری

اختلال در بلع و اختلالات اکتسابی زبان


دکتر معصومه سلمانی

اختلالات زبان در دوران رشد، کم شنوایی


مریم مخلصین

اختلالات حرکتی گفتار، اختلالات روانی گفتار


دکتر سید ابوالفضل تهیدست

اختلالات روانی گفتار، اختلالات صدا، مطالعات کیفی


دکتر بنفشه منصوری

اختلالات صدا و تشدید


دکتر مژگان اسدی

اختلالات زبان در دوران رشد