دکتر گلنوش گلمحمدی

1-اختلالات بلع در بزرگسالان

2-اختلالات ارتباطی در شکاف کام و ناهنجاریهای جمجمه ای چهره ای

3-شیوه های ارتباطی جایگزین و مکمل


دکتر فرهاد سخایی

اختلالات اکتسابی زبان در بزرگسالان


دکتر معصومه سلمانی

اختلالات زبان در دوران رشد، کم شنوایی


مریم مخلصین

اختلال بلع در نوزادان،کودکان و بزگسالان -اختلالات حرکتی گفتار


دکتر سید ابوالفضل تهیدست

اختلالات روانی گفتار، اختلالات صدا، مطالعات کیفی


دکتر بنفشه منصوری

اختلالات صدا و تشدید


دکتر مژگان اسدی

اختلالات زبان در دوران رشد

اختلال تکاملی زبان و دیر گفتاری 

مطالعات single_subgect