کارگاه

عنوان کارگاه

گروه هدف

تاریخ برگزاری

سخنران

وضعیت

توضیحات

1

آموزش نحوه استفاده از نرم افزار کتابخانه

کلیه دانشجویان

97/7/16

خانم موذن

برگزار شد

مستندات

2

آشنایی با سامانه منبع یاب

اعضای هیات علمی دانشکده توانبخشی

97/9/11

دکتر مومنی

برگزارشد

مستندات

3

آموزش نحوه استفاده از نرم افزار کتابخانه

کلیه دانشجویان

97/9/26

خانم موذن

برگزار شد

مستندات

4 کارگاه اموزشی pubmed

اعضای هیئت علمی و

کلیه دانشجویان دانشکده توانبخشی

98/2/24 خانم میرشجاع برگزار شد

مستندات 1

مستندات 2

مستندات3

مستندات4

مستندات5

5 کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی دانشجویان داتنشکده توانبخشی 98/3/7 خانم میرشجاع برگزار شد

مستندات 1

مستندات 2

مستندات3