کارکنان

نام ونام خانوادگی: مریم خیرخواه

رشته تحصیلی: کارشناس مدیریت دولتی

سمت اجرائی : کتابدار کتابخانه دانشکده توانبخشی

شماره تماس: 02333333245,09194958269       

ایمیل: maryamkheirkhah1357@gmail.com

فایل ها