کارکنان

نام ونام خانوادگی: مریم خیرخواه

رشته تحصیلی: کارشناس مدیریت دولتی

سمت اجرائی : کتابدار کتابخانه دانشکده توانبخشی

شماره تماس: 02333333245       

ایمیل: Rehablibrary@semums.ac.ir