برنامه کارگاه های کتابخانه دانشکده توانبخشی نیمه اول سال 1398

ردیف

عنوان کارگاه

گروه هدف

زمان

مکان

سخنران

وضعیت

توضیحات

1

کارگاه اموزشی pubmed  

 

اعضای هیئت علمی و

کلیه دانشجویان دانشکده توانبخشی

 98/2/24

 
 
کتابخانه

 

خانم میر شجاع برگزار شد

 

 

 

 

 

مستندات5

 2

  پروپوزال نویسی کارگاه آموزشی

دانشجویان دانشکده توانبخشی  

 98/3/7

 کتابخانه

 خانم میر شجاع

 

برگزار شد

 

 

 

مستندات3

 

3

کارگاه اموزشی pubmed

دانشجویان دانشکده توانبخشی

98/9/2

کتابخانه

خانم میر شجاع

برگزار شد

مستندات

4

کارگاه اموزشی 

ENDNOT

دانشجویان دانشکده توانبخشی

98/9/17

کتابخانه

خانم میر شجاع

برگزار شد

5

آشنایی با

نرم افزار 

کتابخانه

 

دانشجویان دانشکده توانبخشی 

متعاقبا اعلام خواهد شد.

کتابخانه

 خانم موذن