کارگاههای آموزشی سال 1398

              1-شیوه صحیح نگارش پروپوزال پایانامه

              2-pub med

              3-آشنایی با نرم افزار کتابخانه