کمیته ارزشیابی

  هدف این کمیته، ارتقاء بهره وری آموزشی از طریق بهبود عملکرد اساتید و دانشجویان بر مبنای روند ارزشیابی مستمر

*وظایف کمیته *

-  ارزیابی درونی گروه های آموزشی و فراهم نمودن بازخورد جهت اصلاح کاستی ها

- ارزشیابی نحوه تدریس و فعالیت های آموزشی اساتید از نظر دانشجویان عمومی و تخصصی

-  ارزشیابی مدیران گروه های آموزشی از نظر معاون آموزشی و اعضاء گروه

-  ارزشیابی اعضاء گروه از نظر مدیر گروه

-  ارزشیابی اعضاء گروه از نظر سایر همکاران گروه

-  ارزشیابی اعضاء گروه از خود ( خود ارزیابی )

-  تهیه ملاک ها و شاخص های معتبر و پایا جهت ارزشیابی

-  تهیه و تدوین پرسشنامه های مختلف جهت فرآیند ارزشیابی

-  گردآوری CV اساتید هر گروه و به روز نمودن آن در پایان هر سال تحصیلی

-  تهیه و تدوین نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدها ( SWOT ) واحدهای دانشکده

-  ارزیابی مستمر برنامه آموزش مداوم

-  هدایت و ارتقاء کیفی آزمونهای عملی و نظری و همچنین تحلیل آزمون ها در موارد زیر:

 ارزیابی کیفی سؤالات امتحانی و تحلیل اعتبار آنه

 اعتبار سنجی درونی نمرات امتحانی دانشجویان

 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان

- بازخورد نتایج تحلیل آزمونها به گروه های آموزشی جهت اصلاح و تجدید نظر در آزمونها


کمیته برنامه ریزی آموزشی

*وظایف کمیته*

- ﻫﻤﮑﺎری و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح درس ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ

- ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه

- ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﺪاﯾﺖ در ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﮐﻮرﯾﮑﻮﻟﻮم ﻫﺎ ی درﺳﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺟﻬﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﺳﯽ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ آﯾﻨﺪه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

 - اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻘﺮرات و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ

- ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

- اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در زﻣﯿﻨﻪ روش ﻫﺎی و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﯾﺎد دﻫﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی


 کمیته پژوهش در آموزش

*وظایف کمیته*

- ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش

 - ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻃﺮح ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش

- ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ در اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻻت در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش در ﻣﺠﻼت و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ

- ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ در اراﺋﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی

- ﻫﻤﮑﺎری و اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ و داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﯽ


کمیته مجازی سازی

*وظایف کمیته*

- ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﺳﺎزی ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﻧﺸﮑﺪه و داﻧﺸﮕﺎه

- ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﭘﻮدﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎزی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد 

- ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ دروس رﺳﻤﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه در داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﮏ درس ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات داﻧﺸﮕﺎه 

- ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮای دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و دوره ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی 

- ﺟﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎری اﻋﻀﺎ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺑﺮای اﺟﺮای دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﻣﺠﺎزی 

- ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﻣﺠﺎزی

 - ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻠﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی 

- ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺟﻬﺖ دوره ﻫﺎ و ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی


کمیته توانمندسازی اساتید

*وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻤﯿﺘﻪ*

- اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ، ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺼﻮب ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ

- ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﺎز ﺳﻨﺠﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  روش ﺗﺪرﯾﺲ، ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش و داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﻬﺒﻮد آﻣﻮزش و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 

- آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮدن اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﻮآوری ﻫﺎ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ

- اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ  در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﯽ 

- ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ


 کمیته مشورتی دانشجویی

*وظایف کمیته* 

-زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان

-انتقال مشکلات،انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه ی آموزشی از طریق کمیته مشورتی به سطوح مدیریت کلان آموزشی دانشگاه و معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

-بسترسازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیت های دانشجویی در حیطه های آموزش علوم پزشکی

-ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقای کیفی آموزشی

 -بسترسازی برای تعامل آگاهانه، علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء برنامه ها ی آموزشی