اقدامات انجام شده در راستای ارتقا کمی و کیفی کتابخانه توانبخشی

گزارش6ماهه اول سال 1397

 • خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 • تهیه لیست کتب فیزیوتراپی ،گفتاردرمانی و کاردرمانی جهت خرید

 • فهرست نویسی وآماده سازی کتابهای خریداری شده  (شامل ثبت در دفتر ثبت ومهر کتابها ،وروداطلاعات در سیستم آذرسا،نصب بارکد و پرینت برچسب از نرم افزار وقراردادن کتابها درقفسه جهت استفاده مراجعین

 • تحویل وامانت ،تمدید ،رزرو کتب وسایر منابع کتابخانه جهت اساتید،هیئت علمی و دانشجویان

 • وجین 526 نسخه کتاب انگلیسی وفارسی

 • برگزاری نمایشگاه وجین در کتابخانه به مدت دو ماه(تیر و مرداد)

 • نصب راهنمایی رده کتاب ها بر روی قفسه ها

 • پیگیری و تکمیل وب سایت کتابخانه توانبخشی

 • تهیه ودرج خبرهای مربوط به کتابخانه توانبخشی

 • ثبت نام دانشجویان جدیدالورود وسایر مراجعین

 • پیگیری وتشکیل کارگاه در کتابخانه دانشکده توانبخشی

 • تهیه لیست کتب جدید و درج درقسمت تازه های وب سایت کتابخانه

 • پیگیری کارهای مربوط به نیازهای کتابخانه

 • انجام تسویه حساب مراجعین شامل دانشجویان ،پزشکان ،اساتیدو کارکنان

 • ارائه گزارش خرید سه ماهه به ریاست دانشکده و کتابخانه مرکزی

 • نظارت تمامی امور مربوط به کتابخانه اعم از اداری و کارهای تخصصی

 

گزارش سه ماهه پاییز 1397

 • تحویل وامانت ،تمدید ،رزرو کتب وسایر منابع کتابخانه جهت اساتید،هیئت علمی و دانشجویان

 • وروداطلاعات وآماده سازی 374 نسخه کتب انگلیسی وفارسی کتابخانه مرکز تحقیقات

 • تکمیل  صفحه وب سایت کتابخانه توانبخشی

 • تهیه ودرج خبرهای مربوط به کتابخانه توانبخشی

 • خرید 45 نسخه کتاب فارسی و9 نسخه لاتین

 • ثبت و مهر کتابها وفهرست نویسی کتابهای خریداری شده وورود اطلاعات درسیستم آذرسا و آماده سازی آنها

 • تشکیل کارگاه جهت اساتید و دانشجویان

 •  تشکیل کارگاه نرم افزار کتابخانه جهت آشنایی دانشجویان جدیدالورود

 • ورود اطلاعات و آماده سازی پایان نامه های گروه آموزشی :فیزیوتراپی،کاردرمانی،گفتاردرمانی

 • تهیه پمفلت معرفی کتابخانه توانبخشی

 • تهیه راهنمای آموزشی

 • ارائه گزارش خرید و هزینه آن به ریاست دانشکده و کتابخانه مرکزی

 • نظارت تمامی امور مربوط به کتابخانه اعم از اداری و کارهای تخصصی                        

 

گزارش سه ماهه آخر سال 1397

 • دریافت بیش از 58 نسخه کتاب اهدایی

 • ورود اطلاعات و آماده سازی  کتابهای اهدایی وقراردادن آن در قفسه جهت استفاده مراجعین

 • پیگیری وراه اندازی وای فای در محیط کتابخانه

 • تحویل وامانت ،تمدیدورزرو کتب وسایر منابع کتابخانه جهت اساتید،هیئت علمی و دانشجویان

 • پیگیری و تکمیل یه روزرسانی وب سایت کتابخانه توانبخشی

 • تهیه راهنماهای آموزشی ودرج آن در قسمت راهنماها

 • تهیه ودرج خبرهای مربوط به کتابخانه توانبخشی

 • شرکت در کارگاه های کتابدارپژوهشی در کتابخانه مرکزی

 • شرکت در کارگاه سازماندهی منابع الکترونیک جهت کتابداران در کتابخانه مرکزی

 • ثبت نام دانشجویان جدیدالورود وسایر مراجعین

 • ارائه گزارش خرید سه ماهه به تفکیک نسخه و عنوان ونیز هزینه انجام شده وارسال به کتابخانه مرکزی

 • نظارت تمامی امور مربوط به کتابخانه اعم از اداری و کارهای تخصصی