معاون پژوهشی دانشکده

دکتر معصومه سلمانی


 مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی گفتاردرمانی


رتبه علمی

استادیار


 پست الکترونیک

salmani_masoome@yahoo.com