معاون تحقیقات و فناوری دانشکده

دکتر معصومه سلمانی

دکترای تخصصی گفتاردرمانی

 

رتبه علمی

استادیار

 

پست الکترونیک

 

 

درباره معاونت

معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده توانبخشی در راستای سیاست اصلی توسعه فعالیت های پژوهشی در دانشگاه در جهت آماده سازی هرچه بیشتر بستر فعالیت های پژوهشی ، تهییج و تشویق افراد به پرداختن امر پژوهش ، تدارک و تسهیل دسترسی به منابع علمی ، تدارک و دسترسی انتشار فعالیت های علمی و توسعه روابط عمومی با سایر مراکز علمی فعالیت می نماید. کلیه این فعالیت ها در قالب برنامه های پژوهشی دانشگاه که با مشارکت تمامی گروه های علمی و مزاکز تحقیقاتی تدوین شده است مبنای انجام اقدامات اجرایی این معاونت می باشد.

برگزاری این کارگاهها و دوره های ذمتفاوت آموزشی مرتبط با پژوهش ، هدایت و نظارت بر چرخه پیشنهاد طرح های پژوهشی تا مرحله کمیته اخلاق و انعقاد قرارداد ريال نظارت بر اجرای بهینه طرح ها ، کمک به برگزاری گردهمایی های علمی و شرکت اعضاء هیئت علمی در آنها ، پیگیری و تلاش در برقراری ارتباط علمی گروه های دانشکده با مراکز تحقیقاتی ، ترغیب و تسهیل انتشار نتایج فعالیت های علمی و پژوهشی اعضاء دانشکده از جمله مواردی هستند که معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده توانبخشی در جهت تحقق آنها فعالیت می نماید.