آزمایشگاه ها


آزمایشگاه واقعیت مجازی

آزمایشگاه ارزیابی شناخت


تجهیزات

نوروفیدبک و بیو فیدبک


اتاق تاریک


Spider cage & Therasuit


ابزار ها

Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency Ed. 2( BOT-2)


Dynamometer test


Pinch gauge test


Purdue pegboard

The Semmes Weinstein monofilament examination