.

جلسه بهمن ماه گروه فیزیوتراپی

 جلسه شورای آموزشی

98/11/29جلسه شورای آموزشی دانشکده با حضور گروه فیزیوتراپی در سالن جلسات مرکز تحقیقات عصبی ،عضلانی برگزار گردید. -با توجه به ظرفیت تعداد دانشجویان ورودی 98 و محدودیت امکانات مقررگردید حداکثر ظرفیت های کلاس های عملی دروس تخصصی رشته فیزیوتراپی 15 در نظر گرفته شده و جهت اخذ مجوزهای لازم مراتب در جلسه شورای آموزشی دانشگاه مطرح شود. -در این جلسه لاگ بوک کارورزی مورد بررسی مجدد قرار گرفت و مقرر گردید 2 نمره از نمره پایان ترم دانشجویان به نحوه کیفیت تکمیل لوگ بوک تخصیص می یابد.

.

98/11/29جلسه شورای آموزشی دانشکده با حضور گروه فیزیوتراپی در سالن جلسات مرکز تحقیقات عصبی ،عضلانی برگزار گردید. در این جلسه موارد مطروحه ذیل موردبررسی قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ گردید. 

-با درخواست دانشجوی رشته فیزیوتراپی مهشید شیرخانی در کشور مجارستان و انتقال آن به دانشگاه علوم پزشکی سمنان به صورت ظرفیت مازاد موافقت شد. 

-با توجه به اجرای طرح کوهورت نوزادان در این جلسه مقرر گردید اعضای گروه فیزیوتراپی با تعریف پروژه های تحقیقاتی در این طرح شرکت نمایند. 

-با توجه به ظرفیت تعداد دانشجویان ورودی 98 و محدودیت امکانات مقررگردید حداکثر ظرفیت های کلاس های عملی دروس تخصصی رشته فیزیوتراپی 15 در نظر گرفته شده و جهت اخذ مجوزهای لازم مراتب در جلسه شورای آموزشی دانشگاه مطرح شود. 

-در این جلسه لاگ بوک کارورزی مورد بررسی مجدد قرار گرفت و مقرر گردید 2 نمره از نمره پایان ترم دانشجویان به نحوه کیفیت تکمیل لوگ بوک تخصیص می یابد. 

-در این نشست با توجه به نامه ی معاونت محترم آموزشی مقرر گردید کارگاههای آینده به صورت هر سه ماه برنامه ریزی گردید. 

-همچنین در این جلسه مقرر گردید نظرات همکاران در خصوص استاندارد خدمت منیپولیشن تا 30 بهمن جمع آوری گردد. 

 

کلمات کلیدی
خانم  حسنیان
تهیه کننده:

خانم حسنیان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *