.

*جلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده

98/11/21جلسه ی تحصیلات تکمیلی دانشکده با حضور اعضا در دفتر معاون آموزشی دانشکده برگزار گردید. در این نشست عناوین دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیوتراپی جنرال (4 نفر ) فیزیوتراپی ورزشی (2 نفر ) ،گفتاردرمانی (1 نفر ) پس از بررسی مورد تصویب اعضا قرار گرفت. و همچنین در خصوص درخواست میهمانی دانشجویان کارشناسی ارشد به دلیل مشکلات ذکر شده بحث و تبادل نظر شد و تصمیماتی اتخاذ گردید .

.

98/11/21جلسه ی تحصیلات تکمیلی دانشکده با حضور اعضا در دفتر معاون آموزشی دانشکده برگزار گردید. در این نشست عناوین دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیوتراپی جنرال (4 نفر ) فیزیوتراپی ورزشی (2 نفر ) ،گفتاردرمانی (1 نفر ) پس از بررسی مورد تصویب اعضا قرار گرفت. و همچنین در خصوص درخواست میهمانی دانشجویان کارشناسی ارشد به دلیل مشکلات ذکر شده بحث و تبادل نظر شد و تصمیماتی اتخاذ گردید . 

کلمات کلیدی
خانم  حسنیان
تهیه کننده:

خانم حسنیان

تصاویر

جلسه تحصیلات تکمیلی