ارتباط با رياست دانشكده توانبخشي

آدرس ایمیل:

rosehed@yahoo.com

تلفن تماس:

023-33654180