نام استاد
رشته
دکتر سیروس تقی زاده فیزیوتراپی عمومی-فیزیو تراپی ورزشی
دکترمژگان اسدی گفتاردرمانی
دکتر حسین علی بخشی مدیریت توانبخشی