نام استاد
رشته
دکتر سید رسول باقری فیزیوتراپی عمومی-فیزیو تراپی ورزشی
دکتر سید ابوالفضل تهیدست گفتاردرمانی