لیست اخبار صفحه :1
*جشن بازنشستگی همکار ان*
.

*جشن بازنشستگی همکار ان*

روز یکشنبه مورخ 1402/11/29 مراسم جشن بازنشستگی آقای فتحعلی اسدی و خانم ناهید کرمی با حضور رییس ، مسئولین دانشکده ،همکاران شاغل در مجتمع آموزشی و کلینیکها ی توانبخشی درمحوطه کلینیک طباطبایی دانشکده برگزار گردید.

بازدید بورد کاردرمانی
.

بازدید بورد کاردرمانی

روز چهارشنبه مورخ 13 / 10 / 1402 اعضای بورد ،دکتر جامه بزرگی و دکتر کلانتری از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر میرزایی از دانشگاه علوم توانبخشی جهت بازدید ادواری بخش های کاردرمانی از گروه آموزشی کاردرمانی دانشکده توانبخشی بازدید داشتند.