برنامه ی کارگاه های آموزشی کتابخانه،پمفلت تمدید آنلاین کتب و راهنمای خدمات تحویل مدرک و تازه های کتاب از طریق نامه ، نصب در تابلو اعلانات کتابخانه و گروه های آموزشی اطلاع رسانی می گردد.