دبیر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی

فاطمه آبرودی

f.abroodi@gmail.com


نائب دبیر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی

آتنا بافطرت


اعضای هسته مرکزی

کیانوش رضایی

آیدا رسانی

فرهاد تقی پور

محدثه پل شکن

الهام کرامتی

نیلوفر حیدری

مصطفی کیوانلو

مهدی بیاتلو