اعضاء شورای پژوهشی


فاطمه کسبی


دکتر رزیتا هدایتی


دکتر فاطمه احسانی


دکتر معصومه سلمانی


دکتر عاطفه امینیان فر


دکتر سید رسول باقری


دکتر حسین علی بخشی


دکتر ابوالفضل تهیدست


دکتر علی اکبر پهلوانیان