اعضای گروه کارشناسی ارشد سلامت سالمندی


آقای دکتر محمد بداغ آبادی(مدیر گروه-استادیار طب سالمندی )(cv)


خانم دکتر طاهره رمضانی(استادیار سالمند شناسی)(cv)

پست الکترونیک:

tramezani@semums.ac.ir

t_ramezani533@yahoo.com


آقای دکتر سید سعید کسائیان(استادیار پزشکی اجتماعی)(cv)


آقای دکتر بهادر باقری(دانشیار داروشناسی)(cv)


خانم دکتر زینب فغفوری(استادیار علوم تغذیه)(cv)


خانم دکتر فاطمه احسانی(دانشیار فیزیوتراپی)(cv)


خانم دکتر مریم مخلصین(استادیار گفتاردرمانی)(cv)


خانم دکتر زهرا احمدی زاده(استادیار کاردرمانی)(cv)


آقای دکتر نصیر امانت(استادیار سلامت در بلایا و فوریت ها)(cv)


خانم دکتر ناهید آزاد(استادیار بیولوژی تولید مثل)(cv)


 

خانم دکترطاهره شریفی(استادیار مدیدیت خدمات بهداشتی درمانی)(cv)