اعضای شورای پژوهشی

 

دکتر عاطفه امینیان فر

دانشیار گروه فیزیوتراپی


دکتر بنفشه منصوری

دانشیار گروه آموزشی گفتاردرمانی


دکتر علی اکبر پهلوانیان 

استادیار گروه آموزشی کاردرمانی