برنامه درسی نیم سال دوم 98-1397

کارشناسی

فیزیوتراپی

دوره 27

دوره28

دوره29

دوره30

گفتاردرمانی

دوره 20

دوره 21

دوره22

دوره 23

کاردرمانی

دوره8

دوره9

دوره10

دوره11

کارشناسی ارشد

فیزیوتراپی عمومی

دوره10

فیزیوتراپی ورزشی

دوره3