به نام خدا

برنامه های عملیاتی گروه فیزیوتراپی در سال تحصیلی 1403-1402 

 

و ﯿ آزش دروه ﯿا داه ا ن

ﻫﺪف ﮐﻠﯽ اول

ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺪرﯾﺲ واﺣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرورزی

ﻫﺪف ﻋﯿﻨﯽ 1

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی نگارش و ارایه Book Log در بخش بالینی کارورزی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دکتری حرفه ای فیزیوتراپی

اری ت هیات علمی وه ﯿاﯽ جهت طرح و بررسی نقاط قوت و ضعف در ر وای در راستای نیل و دستیابی به شرایط مطلوب و ایده آل

 

حل کمبود فضاهای آموزشی واحدهای تحت پوشش دانشکده

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ

استفاده از تجهیزات آموزش مجازی و واقعیت مجازی در امر آموزش و درمان

 

گسترش فضاهای درمانی و استفاده از پتانسیل بخش درمان خصوصی

 

گسترش آموزش و یادگیری مبتنی بر ابزار و روش های نوین 

ﻫﺪف ﻋﯿﻨﯽ 2

تحلیل آزمون های سنجش عملکرد دانشجو

 

تحلیل شیوه های ارزشیابی دروس نظری و عملی گروه

 

برگزاری آزمون سالانه آسکی

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ

تایید لاگ بوک و ارائه بازخورد به دانشجو

 

افزودن تعداد مراکز آموزش بالینی

 

برگزاری حداقل یک جلسه کنفرانس گزارش مورد  در سال

 

شرکت دانشجویان در کنفرانس های عمومی بیمارستانی،  ویزیت پزشکان در درمانگاه یا حضور در اتاق عمل

 

ارتقای آموزش تحصیلات تکمیلی

ﻫﺪف ﻋﯿﻨﯽ 3

مشارکت دانشجویان دکترا در ارتقای آموزش دانشجویان مقطع پایه

 

تهیه لاگ بوک دانشجویان  دکترا

 

ارائه حداقل 2 مقاله هر ترم در ژورنال کلاب های گروه

 

طراحی و تدوین سالانه حدافل  یک پمفلت اموزشی

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ

داوری پروپوزال ها و پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

 

ارائه حداقل یک کارگاه برای دانشجویان مقطع پایه

 

غربالگری اختلالات قامتی کودکان و دانش آموزان حداقل یک بار در سا ل

 

افزودن تجهیزات آزمایشگاهها مانند EEG 

 

ﺟﺬب دو ﻋﻀﻮ ﻫﯿات ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ آقا در ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ

راه اندازی بخش تخصصی توانبخشی قلبی عروقی - تنفسی

راه اندازی کلینیک اموزشی پژوهشی درمانی فیزیوتراپی عمومی و ورزشی در مجتمع درمانی طباطبایی

 

اری ره ، ا وﯿریآموزشی رد ﯿز دانش آموختگان  متناسب با نیازهای کشور

ﻫﺪف  ﻋﯿﻨﯽ 4

اجرای دوره های مهارت محور فیزیوتراپی کف لگن

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ

از رغ اﯿن ای اری ره و ا ی آزش اوم

 

تدوین حداقل یک پمفلت آموزشی بصورت سالانه

 

مصاحبه با رسانه ها

 

برگزاری کارگاههای فیزیوتراپی در زمینه رویکردهای جدید درمانی (مکنزی، مالیگان، شروت....)

 

ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻫﻤﮑﺎران ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﻫﺎ

 

 

 

 

 

 

ارﺗﻘﺎ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ و ارﺗﻘﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﻤﻨﺎن در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﮐﺸﻮر

ﻫﺪف ﮐﻠﯽ دوم

 

اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻃﺮح ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ

ﻫﺪف ﻋﯿﻨﯽ 1

 

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و ﺗﺮﻏﯿﺐ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ

ﯿ دان و ﯿ ﯿت دا داه ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ

ﺗﺮﻏﯿﺐ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﺮوه ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗحقیقاتی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ

ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﭘﺮوﭘﺰال ﻧﻮﯾﺴﯽ، روش ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ    

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ و اراﯾﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﺮوه، و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

ﻫﺪف ﻋﯿﻨﯽ 2

تشکیل ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و ﺗﺮﻏﯿﺐ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت اﯾﺸﺎن

 ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﺮوه ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت اﯾﺸﺎن

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و ﺗﺮﻏﯿﺐ آن ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت اﯾﺸﺎن

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ

ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﻓﺮا ﻣﻮﺳﺴﻪ ای و ﻓﺮا رﺷﺘﻪ ای ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ

ﻫﺪف ﻋﯿﻨﯽ 3

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ برای درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮات ﻫﻤﮑﺎران و برنامه ری ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ فرا دانشگاهی در سطح استانی، بین استانی، و بین الملل

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ و برنامه ری گسترش ﯿتﯿ ر ای درﺢ داﺸگاه و فرادانشگاهی

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ و برنامه رﯾﺰی ﺟﻬﺖ گسترش ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ

     

 

 

 

 

ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن

ﻫﺪف ﮐﻠﯽ ﺳﻮم

راه اﻧﺪازی ﺑﺨﺶ تخصصی ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ قلبی عروقی تنفسی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻮﺛﺮ

ﻫﺪف ﻋﯿﻨﯽ 1

راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺘﺨﺼﺺ داﺧﻠﯽ، ﻗﻠﺒﯽ، ﻏﺪد

راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ فیزیوتراپی ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﯿﻨﻪ توانبخشی تخصصی قلبی عروقی تنفسی

را ن داه و داهﺖ راه اازیﯿﻨﯿ ﺗﺨ  توانبخشی قلبی عروقی تنفسی

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﻤﻨﺎن

ﻫﺪف ﻋﯿﻨﯽ 2

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎی فیزیوتراپی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﻤﻨﺎن

گسترش ﯿاﯽ در کلینیک تخصصی سالمندی فامیلی (با ر داه علوم پزشکی سمنان در زﯿﻨ ی در ن آﯽ)

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر بالین محور دانشجویان دکتری تخصصی در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ )ع(  و ﮐﻮﺛﺮ

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ