بیمارستان کوثر


بخش های درمانی

 فیزیوتراپی

 مژگان قدس کارشناس فیزیوتراپی(مدیر بخش)

حمیده فراهانی کارشناس فیزیوتراپی

فاطمه شرفیه کارشناس فیزیوتراپی

 گفتاردرمانی

ریحانه نوروزی کارشناس ارشد گفتار درمانی

 دکتر ابوالفضل تهی دست عضو هیئت علمی گفتار درمانی

کاردرمانی روان

 مینا سادات میرشجاع عضو هیئت علمی کاردرمانی


 

آدرس

سمنان-شهرک گلستان-میدان نیروگاه-خیابان امین


تلفن تماس

023-33460099