شماره تماس

 33654180 -33654181- 023


شماره فاکس

023-33654161


کدپستی دانشکده 

 3513135111


صندوق پستی 

 35145- 331


آدرس 

  سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان - مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان- دانشکده توانبخشی