شماره تماس : 33654182-33654208-023

کد پستی دانشکده : 3513135111

صندوق پستی : 35145- 331

آدرس : سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان - دانشکده توانبخشی