مدیر گروه گفتاردرمانی

دکتر سید ابوالفضل تهی دست

دکترای تخصصی گفتاردرمانی


رتبه علمی

استادیار


پست الکترونیک

slp.tohidast@gmail.com