مدیر گروه گفتاردرمانی

دکتر سید ابوالفضل تهی دست

دکترای تخصصی گفتاردرمانی

رتبه علمی:

استادیار

پست الکترونیک: 

slp.tohidast@gmail.com