مدیر گروه گفتاردرمانی

دکتر سید ابوالفضل تهی دست

دکترای تخصصی گفتاردرمانی

رتبه علمی

استادیار

پست الکترونیک

slp.tohidast@gmail.com