دفتر توسعه آموزش (Education Development Office; EDO) دانشکده توانبخشی بعنوان کانون تفکر و نوآوری در آموزش، فعالیت های گسترده ای را در راستای ارتقاء کیفیت و کمیت آموزشی در مقاطع و رشته های مختلف علوم توانبخشی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام می دهد.

این واحد زیر نظر معاونت آموزشی دانشکده و مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، مسئولیت برنامه ریزی، اجرا، نظارت و پایش فرآیندهای آموزشی را در حوزه های مختلف شامل برنامه ریزی درسی، توانمندسازی و ارزشیابی اعضای هیات علمی و دانشجویان، ارزشیابی برنامه، پژوهش و نوآوری در آموزش و ارتقاء آموزش های مبتنی بر جامعه بر عهده دارد.