شرح وظایف


- اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب

- برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه

- نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروهها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها

- تهیه و تنظیم سیاستهای آموزشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

- نظارت برکلیه فعالیت های آموزشی دانشجویان دوره های کارشناسی

- رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان

- ارزشیابی عملکرد آموزشی سالیانه اعضای هیات علمی و کادر آموزشی دانشکده به منظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها

- ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های آموزشی مصوب

- نظارت برکلیه فعالیت های آموزشی و پایان نامه دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی

- ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت اجرای ضوابط و مقررات مربوط

- نظارت بر اجرای آزمون های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

- شرکت در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و انعکاس نتایج آن در دانشکده

- برگزاری جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

- انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق