شرح وظایف 

معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده توانبخشی در راستای تحقق اهداف دانشگاه علوم پزشکی در ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای تحقیقاتی اعضاء هیات علمی و پژوهشگران دانشکده به انجام وظایف محوله زیر اهتمام دارد :

 -حمایت و هدایت فعالیت های تحقیقاتی و فناوری مراکز تحقیقات ، گروههای آموزشی ، اساتید و دانشجویان

 برنامه ریزی به منظور ارتقاء توانمندی پژوهشی اساتید و دانشجویان

 ارزشیابی فعالیت های پژوهشی اعضاء هیات علمی

 بررسی و تدوین آیین نامه های پژوهشی دانشکده بر اساس آیین نامه های مرکزی دانشگاه

 آگاهی از آیین نامه های جدید به منظور تسهیل در امور آموزش

تهیه گزارش عملکرد پژوهشی سالیانه اعضاء هیات علمی دانشکده

 بررسی مدارک و انتخاب پژوهشگران برتر در سطح دانشکده

 تعیین اولویت های پژوهشی دانشکده با همکاری گروههای آموزشی

 همکاری و نظارت بر فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

 برگزاری جلسات شورای پژوهشی در دانشکده

 انتخاب داور برای طرح های تحقیقاتی اعضاء هیات علمی دانشکده ، ارائه بازخورد داوری و نهایتا اصلاح طرح های تحقیقاتی

 تصویب طرح های تحقیقاتی اعضاء هیات علمی دانشکده

شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه

هماهنگی جهت برگزاری کارگاه های پژوهشی مورد نیاز اعضای هیات علمی

ارسال مدارک و درخواست شرکت در کنگره های پژوهشی و فرصت های مطالعاتی داخل و خارج از کشور به معاونت پژوهشی دانشگاه

 فراهم سازی تسهیلات مشاوره به اساتید و دانشجویان در زمینه های پژوهشی