شرح وظایف 

معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده توانبخشی در راستای تحقق اهداف دانشگاه علوم پزشکی در ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای تحقیقاتی اعضاء هیات علمی و پژوهشگران دانشکده به انجام وظایف محوله زیر اهتمام دارد:

 - حمایت و هدایت فعالیت های تحقیقاتی و فناوری مراکز تحقیقات، گروههای آموزشی، اساتید و دانشجویان

- برنامه ریزی به منظور ارتقاء توانمندی پژوهشی اساتید و دانشجویان

 - ارزشیابی فعالیت های پژوهشی اعضاء هیات علمی

- بررسی و تدوین آیین نامه های پژوهشی دانشکده بر اساس آیین نامه های مرکزی دانشگاه

- آگاهی از آیین نامه های جدید به منظور تسهیل در امور آموزش

-تهیه گزارش عملکرد پژوهشی سالیانه اعضاء هیات علمی دانشکده

- بررسی مدارک و انتخاب پژوهشگران برتر در سطح دانشکده

- تعیین اولویت های پژوهشی دانشکده با همکاری گروههای آموزشی

- همکاری و نظارت بر فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

- برگزاری جلسات شورای پژوهشی در دانشکده

- انتخاب داور برای طرح های تحقیقاتی اعضاء هیات علمی دانشکده، ارائه بازخورد داوری و نهایتا اصلاح طرح های تحقیقاتی

- تصویب طرح های تحقیقاتی اعضاء هیات علمی دانشکده

- شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه

- هماهنگی جهت برگزاری کارگاه های پژوهشی مورد نیاز اعضای هیات علمی

- ارسال مدارک و درخواست شرکت در کنگره های پژوهشی و فرصت های مطالعاتی داخل و خارج از کشور به معاونت پژوهشی دانشگاه

- فراهم سازی تسهیلات مشاوره به اساتید و دانشجویان در زمینه های پژوهشی