شماره تلفنهای داخلی دانشکده

دفتر ریاست دانشکده توانبخشی:351

دفتر معاونت آموزشی:330

اداره آموزش:222

دفتر تحصیلات تکمیلی:331

مدیر گروه کاردرمانی:339

مدیر گروه فیزیوتراپی:346

مدیر گروه گفتار درمانی:315

دفتر توسعه آموزشی دانشکده:341

کتابخانه:363-362

دبیرخانه:293

آموزش دروس عمومی:277