شماره تلفنهای داخلی دانشکده

دفتر ریاست دانشکده توانبخشی

351


دفتر معاونت آموزشی

330


اداره آموزش

222


دفتر تحصیلات تکمیلی

331


مدیر گروه کاردرمانی

339


مدیر گروه فیزیوتراپی

346


مدیر گروه گفتار درمانی

315


دفتر توسعه آموزشی دانشکده

341


کتابخانه

363-362


دبیرخانه

293


آموزش دروس عمومی

277