اعضای شورای آموزشی دانشکده توانبخشی


 الهام فاطمی


منیره حسنیان


 دکتر رزیتا هدایتی


دکتر بنفشه منصوری


مینا سادات میرشجاع


دکتر حسین علی بخشی


 دکتر سید ابوالفضل تهی دست


 دکتر سید ضیاءالدین صفوی فرخی