اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده:

1- دکتر رزیتا هدایتی

2- علی سعدالهی

3- دکتر عاطفه امینیان فر

4- دکتر معصومه سلمانی

5- دکتر سیدضیاءالدین صفوی فرخی

6- دکتر جلال بختیاری

7- دکتر رقیه محمدی

8- دکتر فاطمه احسانی