اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده


دکتر رزیتا هدایتی


 دکتر معصومه سلمانی


دکتر عاطفه امینیان فر


 دکتر سید رسول باقری


دکتر سید ابوالفضل تهی دست


دکتر سید ضیاءالدین صفوی فرخی