مدیر گروه آموزشی فیزیوتراپی


دکتر سیروس تقی زاده دلخوش

دکترای تخصصی فیزیوتراپی


رتبه علمی

استادیار


پست الکترونیک

cyrustaghizadeh@yahoo.com


CV


برنامه جلسات
ziaeddinsafavi-