مدیر گروه آموزشی فیزیوتراپی

دکتر سید رسول باقری

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:

CV

ziaeddinsafavi-