مدیر گروه آموزشی فیزیوتراپی

دکتر سید رسول باقری

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

رتبه علمی:

استادیار

پست الکترونیک:

Rasool.bagheriymail.com

CV

ziaeddinsafavi-