مدیر گروه آموزشی فیزیوتراپی


دکتر سید رسول باقری

دکترای تخصصی فیزیوتراپی


رتبه علمی

استادیار


پست الکترونیک

Rasool.bagheriymail.com


CV

ziaeddinsafavi-