طرح درس کاردرمانی:

/uploads/33/2020/Apr/15/.پهلوانیان .رشد كودك كاردرماني (1)-1_1.doc

/uploads/33/2020/Apr/15/.علی بخشی .جسماني 1 عملي جديد_1.doc

/uploads/33/2020/Apr/15/MMT.علی بخشی.مهدیزاده_1.doc

/uploads/33/2020/Apr/15/play.مهدیزاده_2.doc

/uploads/33/2020/Apr/15/علی بخشی .جسماني 1 تئوري جديد_1.doc

طرح درس گفتار درمانی:

/uploads/33/2020/Apr/15/طرح درس اختلال بلع 99_3.doc

/uploads/33/2020/Apr/15/طرح درس اختلالات اكتسابي زبان 99 (1)_3.doc

/uploads/33/2020/Apr/15/طرح درس تشخيص افتراقي 99_3.doc

/uploads/33/2020/Apr/15/طرح دوره الگوهای پردازش گفتار و زبان کارشناسی-دکتر تهیدست_3.pdf

/uploads/33/2020/Apr/15/طرح دوره روند طبیعی پردازش گفتار و زبان ارشد-دکتر تهیدست_3.pdf

/uploads/33/2020/Apr/15/دکتر اسدی طرح دوره پژوهش موردی_3.pdf

/uploads/33/2020/Apr/15/طرح دوره زبانشناسی و آواشناسی دکتر اسدی_2.pdf

/uploads/33/2020/Apr/15/طرح دوره نابسامانی های زبانی ویژه دکتر اسدی2_2.pdf

/uploads/33/2020/Apr/15/Course Plan- Language Development (1)_1.doc

/uploads/33/2020/Apr/15/Course Plan- Language Development- practical (3)_1.doc

/uploads/33/2020/Apr/15/Course Plan- play therapy (1)_1.doc

/uploads/33/2020/Apr/15/اختلالات تشديد-دكتر منصوري_1.doc

/uploads/33/2020/Apr/15/اناليز اكوستيك-دكتر منصوري_1.doc

/uploads/33/2020/Apr/15/آزمون سازي-دكتر منصوري_1.doc

/uploads/33/2020/Apr/15/طرح درس توانبخشي و رفاه اجتماعي كسبي_1.doc

طرح درس فیزیوتراپی:

/uploads/33/2020/Apr/15/طرح درس الكتروميوگرافي تئوري-2_2.docx

/uploads/33/2020/Apr/15/طرح درس الكتروميوگرافي عملي-2_2.docx

/uploads/33/2020/Apr/15/طرح درس فيزيوتراپي در قلب و تنفس_2.docx

/uploads/33/2020/Apr/15/طرح درس كارورزي_2.docx

/uploads/33/2020/Apr/15/آسیب های ورزشی 2_2.docx

/uploads/33/2020/Apr/15/آسیب های ورزشی 2.docxکارورزی در_3.docx

/uploads/33/2020/Apr/15/بیومکانیک ورزشی 1_2.docx

/uploads/33/2020/Apr/15/فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی 1_2.docx

/uploads/33/2020/Apr/15/کینزیولوژی 3_2.docx

/uploads/33/2020/Apr/15/Course Plan-evidence-based_2.doc

/uploads/33/2020/Apr/15/Course Plan-karvarzi_1.doc

/uploads/33/2020/Apr/15/Course Plan-motor control_1.doc

/uploads/33/2020/Apr/15/فيزيوتراپي در اسيبهاي ورزشي_1.doc

/uploads/33/2020/Apr/15/2 فرم طرح درس فيزيوتراپي در ارتوپدي_2.doc

/uploads/33/2020/Apr/15/طرح درس ارتز و پروتوز_2.doc

/uploads/33/2020/Apr/15/طرح درس بيومكانيك ورزشي (1)_3.docx

/uploads/33/2020/Apr/15/طرح درس بيومكانيك ورزشي_2.docx

/uploads/33/2020/Apr/15/طرح درس بيومكانيك_2.docx

/uploads/33/2020/Apr/15/طرح درس كنترل حركت_2.docx

/uploads/33/2020/Apr/15/آناتومي سطحي عملي_2.docx

/uploads/33/2020/Apr/15/فيزيوتراپي مبتني بر شواهد كارشناسي ارشد_3.docx

/uploads/33/2020/Apr/15/فيزيوتراپي مبتني بر شواهد كارشناسي_2.docx

/uploads/33/2020/Apr/15/كارورزي در عرصه_2.docx

/uploads/33/2020/Apr/15/كينزيولوژي ستون فقرات_1.docx/uploads/33/2020/Apr/15/pnfطرح درس_1.docx

/uploads/33/2020/Apr/15/طرح درس جراحي_1.docx

/uploads/33/2020/Apr/15/clinic_1.docx

/uploads/33/2020/Apr/15/electromyography 2 P_1.docx

/uploads/33/2020/Apr/15/electromyography 2 T_2.docx

/uploads/33/2020/Apr/15/ES electrotherapy P_1.docx

/uploads/33/2020/Apr/15/ES electrotherapy T_1.docx

/uploads/33/2020/Apr/15/sport biomechanic 1 P_1.docx

/uploads/33/2020/Apr/15/sport biomechanic 1 T_1.docx

/uploads/33/2020/Apr/15/ES electrotherapy P (1)_1.docx

/uploads/33/2020/Apr/15/طرحدرس همي_1.docx

/uploads/33/2020/Apr/15/عملي فلج نيمه_1.docx