مدیر گروه مممدیر گروه آموزشی کاردرمانی

حسین علی بخشی

 کارشناسی ارشد کاردرمانی

رتبه علمی:

مربی

پست الکترونیک:

 

 CV