مدیر گروه مم

 

 

 

مدیر گروه آموزشی کاردرمانی

حسین علی بخشی

 کارشناسی ارشد کاردرمانی


رتبه علمی

مربی


پست الکترونیک

halibakhshi.m@gmail.com


 CV