مدیر گروه مممدیر گروه آموزشی کاردرمانی

حسین علی بخشی

 کارشناسی ارشد کاردرمانی

رتبه علمی: مربی

پست الکترونیک:

 CV