فرم استاد نمونه


 آیین نامه ارتقا مرتبه


شیوه نامه حق التدریس


آیین نامه محرومیت از مطب


دستورالعمل جدید نحوه امتیازدهی به فعالیت های پژوهشی دانشجویان استعداد درخشان


شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش و دفاتر توسعه آموزش-1401


اساسنامه جدید کمیته مرکزی توسعه دانشجویی آموزش تیر ماه 1401


اصلاحیه آیین نامه اعضای هیئت علمی نمونه، 1399


آیین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی


آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی


آیین نامه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور


آیین نامه بخش دانشجویی جشنواره کشوری شهید مطهری


آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت درمان


آیین نامه جشنواره آموزشی شهید مطهری


آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان


آئین نامه تسهیلات آموزشی ، پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد درخشان


آئین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان المپیادهای علمی و جشنوراه های دانش آموزی


جدول تخصیص امتیاز به واجدین شرایط بند ب -5 ماده 2 آیین نام تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان کارشنا سی به کارشناسی ارشد رشته


راهنمای تدوین ایده های نوآورانه آموزشی


راهنمای حیطه های شانزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری


شیوه نامه مدیریت و اجرای فرآیند داوری شانزدهمی جشنواره کشوری شهید مطهری


فرم ارسال خلاصه فرآیند شانزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری