اعضای گروه :

دکتر رزیتا هدایتی CV

دکتر عاطفه امینیان فرCV

دکتر سید ضیاءالدین صفوی CV

دکتر فاطمه احسانی CV

دکتر سیروس تقی زاده CV

دکتر عبددالحمید حاجی حسنی CV

دکتررقیه محمدی CV

الهام فاطمی CV

دکتر سید رسول باقری CV(مدیر گروه)