کلینیک کاردرمانی ابن سینا

آدرس: سمنان بلوار 17 شهریور، چنب مرکز تصویربرداری راه آسمان

تلفن تماس: 023-33322332


کلینیک کاردرمانی طباطبایی

آدرس: سمنان، بلوار قدس

تلفن تماس: 023-33322328


کلینیک کاردرمانی مرکز سالمندی فامیلی

آدرس: سمنان، کوی فلسطین، کلینیک توانبخشی سالمندی فامیلی

تلفن تماس: 023-33322035


کلینیک کاردرمانی بیمارستان کوثر

آدرس: سمنان، شهرک گلستان، میدان نیروگاه، خیابان امین

تلفن تماس: 023-33437859