مسئول سایت دانشکده توانبخشی

مطهره سعیدی پور


تلفن تماس:

023-33654182


آدرس:

سمنان-کیلومتر 5 جاده دامغان-پردیس علوم پزشکی سمنان-دانشکده توانبخشی-واحد آموزش