معاون آموزشی دانشکده توانبخشی

دکتر سید رسول باقری


رتبه علمی 

استادیار

                                  دکترای تخصصی فیزیوتراپی                               


                          

                           پست الکترونیک                            

                                rasool.bagheri@ymail.com