نکات مهم در طرح های دانشجویی

1. طرح های ارسال شده نباید پایان نامه دانشجو باشد.

2. سقف حمایت مالی از طرح های دانشجویی بر حسب مقطع تحصیلی بدین قرار است:

کارشناسی: 30 میلیون ریال

کارشناسی ارشد و دکتری عمومی: 45 میلیون ریال

دستیاری: 60 میلیون ریال

PhD: 60 میلیون ریال

3. در طرح های دانشجویی دانشجو نفر اول می باشد.

4. حضور استاد راهنما در طرح های دانشجویی الزامی است.

5. هزینه طرح پس از تصویب در کمیته تحقیقات دانشجویی و تایید کمیته اخلاق دانشگاه، به طور یکجا به حساب استاد راهنما واریز می شود.

6. در صورت پذیرش مقاله از طر ح های دانشجویی نیازی به ارایه گزارش نهایی نمی باشد.

7. پس از شروع طرح، مجریان طرح بایستی هر 6 ماه یکبار به سرپرست کمیته تحقیقات گزارش پیشرفت کار ارایه نمایند.

8. در نگارش مقاله فارسی از طرح های کمیته تحقیقات، آدرس دانشجو بایستی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سمنان باشد،  که در مقالات انگلیسی به شکل:  

Student Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iranقید می شود.